แปลเอกสาร

ศูนย์แปลภาษา อีซี่เบอร์มีส

(Easy Burmese Translation)

รับแปลงานทั่วไป อย่างเช่น

 •     รับแปลงานสัญญาต่าง ๆ
 •     ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยพนักงาน
 •     แบบคู่มือต่างๆ
 •     รับแปลงานโฆษณา
 •     คู่มือส่งเสริมเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
 •     จดหมายส่วนตัว(จดหมายรัก)
 •     แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
 •     นโยบายคุณภาพ
 •     ป้ายโรงงาน ป้ายบอกทาง ป้ายทุกชนิด
 •     โบรชัวร์ แผ่นพับ
 •     เอกสารทางราชการ เช่นบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง รายการทะเบียนบ้าน ฯลฯ

 

 

ค่าบริการแปลภาษา

ตารางราคา  “แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า / ภาษาไทใหญ่”

จำนวนระหว่าง ระยะเวลาแปล ราคาเริ่มต้นแผ่นละ
1-10 แผ่น 1-7 วัน 600.00
11-25 แผ่น 8-15 วัน 550.00
26-50 แผ่น 16-25 วัน 500.00

ตารางราคา  “แปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ”

จำนวนระหว่าง ระยะเวลาแปล ราคาเริ่มต้นแผ่นละ
1-10 แผ่น 1-7 วัน 650.00
11-25 แผ่น 8-15 วัน 600.00
26-50 แผ่น 16-25 วัน 550.00

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-8230864, 084-665-2791  หรือ translate@easyburmese.com

 

ข้อตกลงในการใช้บริการ

1. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจที่จะใช้บริการแปลภาษา แปลเอกสาร จัดส่งบุคลากรล่าม การพากย์เสียงการอัดเสียง การผลิตสื่อการเรียนการสอน  และบริการอื่น ๆ

2. หากต้องการที่จะให้เรารับรองเอกสารการแปลถูกต้อง และ/หรือ ออกใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการใช้บริการ

3. สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้บริการแปลเอกสาร ลูกค้าจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแปลเอกสารจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร อาทิเช่น ต้องการใช้บริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า แปลเอกสารภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4. ลูกค้าจะส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลทั้งหมดให้แก่ทางเรา เพื่อทำการประเมินอัตราค่าบริการ และ ระยะเวลาในการดำเนินงานแปล

5. กรณีบุคลากรล่ามทำงานล่วงเวลาจากเดิมที่ตกลงกันไว้ คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) หรือแล้วแต่ตกลงตามสัญญาว่าจ้าง และ/หรือ ใบเสนอราคาที่เสนอแก่ผู้ใช้บริการ

6. ในกรณีบุคลากรล่ามเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

7. หากค่าบริการมีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนทั้งหมด

8. หากค่าบริการมียอดเกินจำนวน 2,001 บาท (สองพันหนึ่งบาท) ลูกค้าจะต้องวางมัดจำไว้ครึ่งหนึ่ง (50%) เพื่อยืนยันการใช้บริการ

9. กรณีงานมีแค่ครึ่งหน้า หรือไม่เต็มครึ่งหน้า ต้องจ่ายอย่างน้อย 300 บาท กรณีงานด่วนต้องการภายใน 1-2 วัน ต้องจ่ายเพิ่มอีก หน้าละ 100 บาท

10. กรณีที่ลูกค้าเลือกชำระค่าบริการเต็มจำนวนเงินก่อนเริ่มงานโดยไม่วางมัดจำ เราจะทำการลดราคาให้ลูกค้า 5% จากจำนวนยอดค่าบริการทั้งหมด (สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดค่าบริการเกิน 2,500 บาทขึ้นไป และสิทธิ์นี้จะใช้ไม่ได้กับกรณีงานด่วน)

11. ศูนย์แปลภาษา อีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Translation) จะนับวันเริ่มต้นการให้บริการ หลังจากที่ได้รับชำระเงินมัดจำหรือชำระเงินค่าบริการนั้น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. ศูนย์แปลภาษา อีซี่เบอร์มีส ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้าที่ต้องการยกเลิกการ ใช้บริการ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการให้บริการของเรา

13. หากมีข้อผิดพลาดในงานแปลเอกสารหรืองานบริการอื่นใด อันเกิดมาจากความผิดพลาดของทางศูนย์แปลภาษาอีซี่เบอร์มีส ทางเรายินดีรับผิดชอบแก้ไขให้ทุกประการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

14. หากลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้บริการโดยการชำระเงินค่าบริการ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการใช้บริการ ศูนย์แปลภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Translation) ถือว่าลูกค้าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อ ตกลงดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วopteck trading reviewhouses in flordiaigi

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791