คอร์สปกติ

สอนในห้องเรียนของโรงเรียน รับรุ่นละไม่เกิน 8-10 คน ทุกๆคาบ ผู้เรียนจะได้ฝึกพูด ฝึกสร้างประโยคด้วยตนเอง และทำกิจกรรมกลุ่ม

ภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 (30 ชั่วโมง)

เน้นโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่จำเป็น ผู้เรียนจะสามารถพูดประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันง่ายๆ ได้ทั้งหมด การทักทาย การอำลา การแนะนำตัว ตัวเลข เวลา วันเดือนปี สี การซื้อของ อาหาร เครื่องดื่ม ดินฟ้าอากาศ สถานที่และยานพาหนะ  นอกจากนี้ คอร์สนี้ยังสอนหลักการอ่านภาษาพม่าเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อการออกเสียงให้ถูกต้อง และแยกแยะความหมายได้

เวลาเรียน

30 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1-2 วัน เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับคอร์ส)

ค่าเรียน

6,000 บาท รวมตำราเรียนแล้ว

วิธีการสมัคร

1. ดู “ตารางเรียน” เพื่อเลือกว่าสะดวกเรียนสาขาใด วัน/เวลาใด

2. แจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน โดยระบุชื่อ และรุ่นที่ต้องการสมัคร ส่งอีเมล์มาที่ info@easyburmese.com

3. เมื่อทางโรงเรียนยินยันที่ว่าง ให้ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ภายใน 3 วัน

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ทางโรงเรียน การสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

ภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 (30 ชั่วโมง)

เน้นการพูดและการฟังประโยคที่ซับซ้อนและยาวขึ้น รู้จักการใช้คำบุพบทและสันธานในการสนทนา โครงสร้างประโยคที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการสื่อสาร การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ที่พัก การท่องเที่ยว การทำงาน การชวนพูดคุยเรื่องส่วนตัว ปรับความเร็วในการพูดและฟัง และมีกิจกรรมเสริมทักษะแทรกตลอดการเรียน

เวลาเรียน
30 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับคอร์ส)

ค่าเรียน
ราคา 5,000 บาท รวมตำราเรียนแล้ว

 

ภาษาพม่าระดับกลางเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ คอร์ส 3 (35 ชั่วโมง)

ในส่วนของการสนทนา หรือ ภาษาพูด ในระดับนี้จะเน้นการฟังและการพูดที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ประโยคมีความหลากหลายและความซับซ่้อนในทุกๆเรื่อง และยังเพิ่มบทสนทนาที่สำคัญ เช่น งานในบ้าน สัตว์ เหตุฉุกเฉิน เรื่องทางการ การเมือง การเงินการธนาคาร เป็นต้น มีคลิปให้ฝึกฟังตลอดคอร์ส   นอกจากนี้ ในส่วนของการอ่านเขียน นักเรียนจะได้เรียนรู้ “ภาษาเขียน” ซึ่งมีความแตกต่างกับภาษาพูด และได้ฝึกอ่านบทความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและคำศัพท์ให้ดีขึ้น

เวลาเรียน
35 ชั่วโมง เรียนวันละ 2.5  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับคอร์ส)

ค่าเรียน
ราคา 4,000 บาท  รวมตำราเรียนแล้ว

 

ภาษาพม่าระดับกลางเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ คอร์ส 4 (35 ชั่วโมง)

ในระดับนี้จะไม่มีการเพิ่มเนื้อหาทางไวยากรณ์ให้มากขึ้น แต่ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการสนทนาจริงๆ และการอ่านบทความและข่าวจริงๆ เพื่อสามารถพัฒนาทักษะภาษาพม่าให้เพิ่มขึ้นมากกว่าระดับเดิม  นักเรียนจะได้พูดภาษาพม่าล้วนๆในคลาส และ ทุกสัปดาห์จะมีแบบฝึกหัดฝึกฟังสื่อต่างๆที่เป็นภาษาพม่า ส่วนภาษาเขียนก็จะได้เรียนรู้ผ่านบทความและข่าวในทุกสัปดาห์ โดยนักเรียนสามารถช่วยกันเลือกหัวข้อได้ด้วยตนเอง

เวลาเรียน
35 ชั่วโมง เรียนวันละ 2.5  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับคอร์ส)

ค่าเรียน
ราคา 4,000 บาท  รวมตำราเรียนแล้ว

 

การอ่าน-เขียนภาษาพม่า 1  (30 ชั่วโมง)

ฝึกการอ่านและเขียนภาษาพม่าตั้งแต่พื้นฐานแรกสุด ได้แก่ พยัญชนะ สระเปิด สระนาสิก สระกัก การสะกดคำศัพท์แบบพิเศษ นักเรียนยังจะได้เรียนรู้การประสมคำศัพท์ต่างๆ และเข้าใจรากศัพท์ พร้อมรู้จักเชื่อมโยงระหว่างภาษา

เวลาเรียน
30 ชั่วโมง เรียนวันละ 2.5  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับคอร์ส)

ค่าเรียน
ราคา 4,000 บาท  รวมตำราเรียนแล้ว

 

การอ่าน-เขียนภาษาพม่า 2  (30 ชั่วโมง)

ฝึกการอ่านและเขียนประโยคภาษาพม่า และ เรียงความสั้นๆ

เวลาเรียน
30 ชั่วโมง เรียนวันละ 2.5  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับคอร์ส)

ค่าเรียน
ราคา 4,000 บาท  รวมตำราเรียนแล้ว

 

การสนทนาภาษาพม่า 1-2 (คอร์สละ 30 ชั่วโมง)

ทบทวนการใช้ภาษาพม่าอย่างต่อเนื่องผ่านการสนทนาในหัวข้อต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดการพูดและการฟังด้วยตนเอง

เวลาเรียน
30 ชั่วโมง เรียนวันละ 2.5  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับคอร์ส)

ค่าเรียน
ราคา 3,000 บาท  รวมตำราเรียนแล้ว


หมายเหตุ: สำหรับผู้เรียนใหม่ที่จะเรียนคอร์ส 2-3-4-อ่านเขียน-สนทนา ได้ ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับ ของโรงเรียนเสียก่อน

радиоуправляемая подводная лодкауниверсальная внешняя зарядкасайты онлайн казино

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791